ระเบียบ/กฎหมาย
 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ.เทศบาล(ฉบับที่13) พ.ศ. 2552
 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่2) พ.ศ.2552
 พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552
 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่4) พ.ศ. 2552
 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)
  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543